Onze identiteit:

sinds 1 september 2003 een interlokale vereniging
waarvan de zetel gevestigd is te 1760 Roosdaal, Brusselstraat 27. 

Scholengemeenschap De Pajot staat voor een verregaande gecoördineerde samenwerkingsovereenkomst tussen de 5 schoolbesturen van de gemeentelijke basisscholen De Kiem te Ternat, de gemeentelijke basisscholen Triangel te Roosdaal, de gemeentelijke basisschool ’t Rakkertje te Lennik, de gemeentelijke kleuterschool Dol-Fijn te Liedekerke en van vzw Levenslust-BuBaO te Lennik, die later, op 1 september 2004, toetrad tot de scholengemeenschap. 

Onze missie:

SG De Pajot wil een ondersteunend platform bieden aan de deelnemende scholen en hen bijstaan bij de realisatie van hun schooleigen pedagogisch project en bij het bieden van kwaliteitsvolle opvoeding, onderwijs en cultuur. 

SG De Pajot wil de onderwijskwaliteit van de scholen verhogen door de middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden en het management te ondersteunen, versterken en verbeteren in alle aspecten van het beleidsvoerend vermogen. 

SG De Pajot zet in op het verhogen van expertise en professionaliseren van schoolbesturen, directies en leerkrachten. 

Zo willen we zorgen dat kinderen goed in hun vel zitten, voldoende basiskennis en -vaardigheden leren om zich verder te ontwikkelen als competente burgers waar we fier op zijn. 

Onze visie:

Verbonden vrijheid 

Met respect voor de autonomie, de identiteit, de schooleigen visie en werking, elkaars financiële situatie en beweegruimte van elke school wil onze scholengemeenschap een overkoepelend samenwerkingsplatform zijn ten dienste van de scholen. 

De scholengemeenschap wil in overleg gemeenschappelijke doelen nastreven en afspraken en acties uitbouwen in functie van de onderwijskwaliteit van onze scholen. 

Wisselwerking BuBaO-BaO 

De meerwaarde van onze scholengemeenschap is de samenwerking tussen scholen uit het gewoon basisonderwijs en een school voor buitengewoon basisonderwijs. Deze diversiteit draagt bij tot de uitwisseling en de ontwikkeling van heel wat expertise. Het samenbrengen en het delen van deze expertise blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen de scholengemeenschap.

Samen zorgbreed werken, planmatig en schooloverschrijdend, laat ons toe adequaat en sneller te reageren op elke zorgvraag en geeft een winsituatie aan alle participanten. 

De scholengemeenschap voor schoolbesturen 

Het beheerscomité is het beslissingsorgaan van de scholengemeenschap. In het beheerscomité zetelt een gemandateerde stemgerechtigde afgevaardigde van elk aangesloten schoolbestuur. De directie zetelt met raadgevende stem. 

Een structureel overleg met een open debatcultuur in het beheerscomité legt de basis voor een deskundig, kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod, zorgt voor een ruimere visieontwikkeling op onderwijs, laat het beleid toe om in te spelen op concrete behoeften en verwachtingen om beter onderbouwde beslissingen te nemen. 

De scholengemeenschap voor directeurs 

Onze scholengemeenschap wil het beleidsvoerend vermogen van onze scholen versterken. De vergaderingen en ontmoetingsmomenten voor directeurs bevorderen formele en informele uitwisseling van kennis, ervaring en expertise.

Door het bundelen van onze krachten, de solidariteit en het wederzijds vertrouwen kunnen de betrokken directeurs beter het hoofd bieden aan beheers- en beleidsproblemen. Deze samenwerking leidt tot zelfzekere, goed gedocumenteerde en competente directeurs, die groeien in hun directeurschap. 

De scholengemeenschap voor alle personeelsleden 

▪ SG De Pajot als expertisecentrum: 

De scholengemeenschap is een teamaangelegenheid. Ze wil schooloverschrijdend samenwerken om een netwerk van expertise van en voor personen, scholen en diensten uit te bouwen. 

De scholengemeenschap wil de aanwezige expertise, de ervaring, kennis en deskundigheid samenbrengen, verankeren en met elkaar delen om in te spelen op concrete noden en verwachtingen. 

▪ Netwerken: 

De uitbouw van netwerken zorgt voor meer slagkracht en draagkracht voor de scholen, verlaagt de planlast en verhoogt de professionaliteit van het personeel waardoor de kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen toeneemt. 

Het beleidsvoerend vermogen groeit doordat onze scholengemeenschap participeert aan bredere netwerken. 

▪ Personeel: 

De scholengemeenschap maakt afspraken over de afstemming van het personeelsbeleid met het oog op een positief loopbaanverloop. We bundelen de krachten via gezamenlijke of gedeelde nascholingen, gemeenschappelijke pedagogische studiedagen, uitnodiging op elkaars studiedagen, school- en of klasbezoeken, … 

Middelenbeleid 

Elke gemeente/schoolbestuur draagt elk jaar bij tot de financiële middelen a rato van een vast bedrag en a rato van het aantal gewogen leerlingen op 01/02. Het beheerscomité maakt afspraken over de bedragen van deze financiële verdeelsleutel, stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken schoolbesturen samen met het jaarverslag. Het beheerscomité ziet toe op de uitvoering van deze overeenkomst.

Communicatie 

De scholengemeenschap wil transparant en eenduidig communiceren, zowel intern als extern. 

De scholengemeenschap wil de noodzakelijke kanalen vinden om de communicatie en de betrokkenheid van alle actoren met de scholengemeenschap te vergroten. 

Het onderhouden van een goede relatie met verschillende beleidsverantwoordelijken, externe en interne actoren biedt een meerwaarde.